Til forbrugere

Kun hvis du er forbruger kan du indgive en klage til Byggeriets Ankenævn

En forbruger defineres i vedtægternes § 6, stk. 3 og 4 som ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende. Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug.

Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboerens initiativ og for beboerens regning. Arbejdet skal være bestilt til ikke-erhvervsmæssig udnyttelse.

Arbejde på udlejnings-, andels- og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovenstående regel, hvis særlige forhold foreligger.
  
Hvordan du i øvrigt skal forholde dig kan du læse mere om nedenfor.

Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal følgende oplyses:

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger
Byggeriets Ankenævn
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Tlf.: 7216 0200 (ml. 10 – 12 på hverdage)
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Formålet med behandlingen af oplysningerne
Formålet med indsamlingen af personlige oplysninger er at behandle klagesager over håndværksmæssigt arbejde indgivet af private forbrugere. 

De oplysninger, ankenævnet har brug for, er: 

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse
 • Mobil- og/eller fastnetnummer
 • Mailadresse
 • Adresse hvor arbejdet er udført
 • Registrerings- og bankkontonummer 

Oplysningerne bruges til kontakt og fastlæggelse af, hvor arbejdet kan besigtiges. Registrerings- og bankkontonummer bruges til returnering af klagegebyr.

Behandlingsgrundlaget
Ved oprettelse af en klage til Byggeriets Ankenævn giver private forbrugere samtykke til, at personlige oplysninger må modtages og behandles af ankenævnet. 

Kategorierne af modtagere
Ankenævnet videregiver alle oplysninger til: 

 • Den virksomhed, der klager over
 • Den skønsmand, som skal vurdere klagen
 • De nævnsmedlemmer, som skal afgøre klagen 

Overførsler til tredjelande
Ankenævnet videregiver ingen oplysninger til tredjelande.

Ved indsamling hos 3. mand
Til brug behandlingen af din klagesag indsamler og behandler Byggeriets Ankenævn almindelige personoplysninger om dig hos de involverede parter.

Opbevaringsperioden
Ankenævnet gemmer sagens oplysninger elektronisk i 10 år efter sagens afslutning. Herefter slettes oplysningerne, medmindre Byggeriets Ankenævn i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig.

Den registreredes rettigheder
Databeskyttelseslovgivningen giver den registrerede en række rettigheder, herunder:

 • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede,
 • ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede, og
 • ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

Konsekvenser af ikke at afgive oplysninger
Samtykket er nødvendigt for sagens behandling. Modtages samtykke ikke ved sagens indgivelse, vil sagen blive lukket.

Retten til at tilbagekalde et samtykke
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Tilbagetrækning kan ske ved mail til info@byggerietsankenaevn.dk eller brev til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

Trækkes samtykket tilbage, kan behandlingen af klagen ikke fortsætte, og sagen vil blive lukket. Hvis der har været afholdt syn og skøn, inden samtykket tilbagetrækkes, vil sagen blive forelagt nævnet på førstkommende møde med henblik på en fordeling af sagens omkostninger, jf. Vedtægter for Byggeriets Ankenævn § 18, stk. 3.

Retten til at klage til Datatilsynet
Du kan klage til: 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk

hvis du mener, at Byggeriets Ankenævn ikke har overholdt databeskyttelseslovgivningen.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over arbejdets kvalitet og/eller arbejdets pris.

Du kan klage over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord) samt klage over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer, se § 1.

Du kan ikke klage, hvis den samlede entreprisesum for hele nybyggeriet overstiger 1.000.000,00 kr. inkl. moms, se § 1, stk. 2. Ved  et byggeri af nyt hus forstås, at byggeriet opføres på en hidtil ubebygget grund, eller efter at en eksisterende bygning er nedrevet til grunden.

Sager afvises fra behandling, hvis

 • Det der klages over ikke er omfattet af nævnets kompetenceområde, jf. § 1, og § 1, stk. 3.
 • Der klages over arbejder udført i forbindelse med opførelsen af nye huse/lejligheder med en samlet entreprisesum på over 1 million kr. inkl. moms, jf. § 1, stk. 2.
 • En afklaring af sagen ikke kan ske uden parts- og vidneforklaringer, jf. § 3, stk. 2, nr. 3.
 • Det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives medhold i klagen, f.eks. forældelse, jf. § 3, stk. 2, nr. 2.
 • Den indklagede virksomhed ikke er tilknyttet ankenævnet og ikke skriftligt har accepteret sagens behandling og forbrugeren skriftligt har accepteret at sagen afvises, jf. § 3, stk. 3.
 • Der er tale om sort arbejde, § 3, stk. 2, nr. 5.

Du finder en uddybende statistik i ankenævnets årsberetning

Hvem kan klage?

En klage kan indgives af en forbruger, der har ladet et arbejde udføre på sin bolig, sommerhus eller lign. og hvor forbrugeren hæfter for betaling.

Er arbejdet betalt af udlejer, over fællesomkostningerne i ejerlejlighedsforeninger eller gennem en andelsforening kan sagen ikke behandles i Byggeriets Ankenævn, se vedtægternes § 6, stk. 3 og 4.

Vedtægter

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.

Se gældende og tidligere vedtægter her

Hvem kan du klage over?

Som privat forbruger kan du klage over en håndværksvirksomhed, der har udført arbejde på din ejendom.

Arbejdet skal være inden for ankenævnets faglige kompetenceområde, der fremgår af vedtægternes § 1.

Du kan både klage over virksomheder, der er medlem af DI Byggeri og virksomheder, der ikke er medlem af DI Byggeri.

Klager over virksomheder, der er medlem af DI Byggeri
Virksomheder, der er medlem af DI Byggeri, er forpligtede til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn.

Du kan altid ringe eller maile til DI Byggeri og forespørge om virksomheden var medlem, da du indgik aftale med den.

Angår klagen et køkkenfirma kan du finde medlemmer af Køkken Garantiforeningen, ved at besøge deres hjemmeside på koekkenanke.dk.

Klager over virksomheder, der ikke er medlem af DI Byggeri
Virksomheder, der ikke er medlem af DI Byggeri, er ikke forpligtede til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn.

Såfremt en virksomhed, der ikke er medlem af DI Byggeri, ikke skriftlig accepterer nævnets omkostningsafgørelse jf. vedtægternes § 18, stk. 3, kan du få sagen afvist jf. vedtægternes § 3, stk. 3, med henblik på herefter at føre sagen ved de civile domstole.

Det er i den forbindelse et krav, at du skriftligt erklærer at være indforstået med en afvisning og at du har en retshjælpsforsikring.

Ønsker du at fortsætte sagen ved Byggeriets Ankenævn kan du læse mere om hvad du kan gøre efter Byggeriets Ankenævn har afsagt kendelse i sagen under afsnittet "Efter kendelse".

Vedtægter

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.

Se gældende og tidligere vedtægter her

Medlemskab

Se om en virksomhed er medlem af:
DI Dansk Byggeri
Køkken Anke Foreningen

Inden du klager

Her kan du som forbruger se hvad du skal være opmærksom på inden du klager.

Skal du sørge for følgende:

 • Du skal have reklameret skriftligt til den håndværker, som du har en aftale om udførelsen af arbejdet med. Har du ikke reklameret til håndværkeren inden du indsender klageskemaet til sekretariatet, vil sagen blive afvist, se vedtægternes § 3, stk. 2, nr. 1. Håndværkeren skal desuden have afvist eller undladt at reagere på reklamationen.
 • Du skal have betalt den del af det fakturerede beløb, der ikke er uenighed om, jf. vedtægternes § 18, stk. 4.
 • Er du blevet stævnet af virksomheden, du ønsker at klage over, fordi du ikke har betalt det fulde fakturabeløb, kan Byggeriets Ankenævn ikke behandle sagen, medmindre sagen hæves ved retten til behandling i Byggeriets Ankenævn jf. Retsplejelovens § 361.

 

Vedtægter

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.

Se gældende og tidligere vedtægter her

Hvad koster det at klage?

Klagegebyret tilbagebetales hvis klagen ikke kan behandles af nævnet eller hvis du ikke bliver pålagt sagsomkostninger.

Klagegebyr
Når du fremsender klageskemaet til sekretariatet skal du betale 300 kr. til Danske Bank konto: 3001 - 0013068674, se vedtægternes § 18, stk. 1.

Sagsomkostninger
Bliver det nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere det udførte arbejde, vil nævnet ved sagens afslutning tage stilling til, om du eller håndværkeren skal betale omkostningerne til syns- og skønsmanden.

Udgangspunktet for fordelingen af sagsomkostningerne er, at forbrugeren skal betale, hvis nævnet ikke giver forbrugeren medhold i klagesagen. Du kan maksimalt blive pålagt at betale 3.000,00 kr. i sagsomkostninger, se vedtægternes § 18, stk. 3.

Vær opmærksom på
En sagkyndig erklæring afgives efter en besigtigelse af arbejdet ved en af ankenævnet udpeget skønsmand (syn og skøn). Et syn og skøn kan omfatte særlige tekniske undersøgelser og mindre destruktive indgreb. Udgiften til en særlig teknisk undersøgelse og et mindre destruktivt indgreb må ikke overstige 6.000 kr. inkl. moms. En forbruger kan dog, jf. § 18, stk. 3, ikke pålægges mere end 3.000,00 kr. inkl. moms for en almindelig sagkyndig erklæring.

Kræver en sags afklaring tekniske undersøgelser eller destruktive indgreb, der vil medføre udgifter på over 6.000 kr. inkl. moms, kan Ankenævnet beslutte, at disse undersøgelser og indgreb skal foretages, såfremt forbrugeren skriftligt tilkendegiver at være blevet gjort opmærksom på og accepterer, at forbrugeren skal betale udgifterne til undersøgelsen og det destruktive indgreb og til udbedring af eventuel skade efter destruktivt indgreb, hvis forbrugeren ikke får medhold i den del af klagen, som undersøgelsen eller det destruktive indgreb angår. De omkostninger, som i disse tilfælde kan pålægges en forbruger, er således ikke begrænset til 3.000 kr. inkl. moms, jf. § 18, stk. 3, 2. pkt.

Vedtægter

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.

Se gældende og tidligere vedtægter her

Klagevejledning

Læs mere om sagsomkostninger ved Byggeriets Ankenævn.

Hent vejledningen

Syn og skøn

Vejledning om sagsgangen i forbindelse med afholdelse af syns- og skønsforretning i Byggeriets Ankenævn.

Syn og skøn - trin for trin

Efter kendelse

Hvis nævnet giver dig helt eller delvist medhold i klagen, fastsættes en frist for virksomheden til opfyldelse af kendelsen.

Hvis virksomheden ikke vil opfylde en kendelse, hvor du har fået helt eller delvist medhold, skal virksomheden senest 30 dage efter, kendelsen er forkyndt, give Byggeriets Ankenævn skriftlig besked herom. I så fald er du nødsaget til at føre sagen ved domstolene, hvis du vil gennemføre dit krav.

Virksomheden kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet.

Hvis virksomheden ikke giver Byggeriets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at du kan gå direkte i Fogedretten med kendelsen og søge dækning for dit økonomiske krav, som fremgår af kendelsen.

Hvis virksomheden inden 30 dage fra forkyndelsen meddeler Byggeriets Ankenævn, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, har du følgende muligheder:

 • Hvis virksomheden er tilsluttet Byg Garanti, kan du kontakte Byg Garanti med henblik på, at de indtræder i sagen.
 • Hvis virksomheden ikke er tilsluttet Byg Garanti, eller der er grunde til at de ikke vil indtræde i sagen, og du har en retshjælpsforsikring, kan du spørge om forsikringsselskabet vil dække omkostningerne til sagens behandling ved domstolene.
 • Hvis du ikke har disse muligheder, kan du søge omkostningsdækning til sagens behandling ved domstolene hos Nævnenes Hus.

Advokatbistand

Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt for dig, at få en advokat til at føre en ankenævnssag. Sagsbehandlingen er baseret på, at du og den indklagede virksomhed, selv skal kunne føre sagen.

Årsagen er et ønske om dels at begrænse sagens omkostninger til et minimum dels at bevare sagsbehandlingstiden på et rimeligt niveau.

Sekretariatet, skønsmændene og nævnet er efter vedtægterne forpligtede til at sørge for at afkræve parterne de oplysninger, der er nødvendige for sagens forsvarlige behandling, se vedtægternes § 15.

Vurderer sekretariatet, skønsmanden eller nævnet, at der mangler centrale oplysninger i sagen, vil du og/eller den virksomhed, du klager over, blive afkrævet disse, før der træffes afgørelse i sagen.

Endelig tager nævnet ikke stilling til fordeling af advokatomkostninger. Det betyder, at selvom du får medhold i en klage, må du selv betale dine egne advokatomkostninger.

Vedtægter

Det er den dato, en klage er modtaget i sekretariatet, der er afgørende for hvilke vedtægter, der skal anvendes i den enkelte sag.

Se gældende og tidligere vedtægter her

Ikke fulgte afgørelser

Virksomheder, der optræder på listen har ikke efterlevet ankenævnets afgørelse på trods af sekretariatets opfordring.

Ifølge vedtægter for Byggeriets Ankenævn § 32 udarbejder ankenævnet en liste med navnene på de erhvervsdrivende, som ikke efterlever ankenævnets afgørelser.

Der offentliggøres alene navne på eksisterende virksomheder og ikke fx. konkursramte, og oplysninger om en sag kan ikke fremgå mere end et år.

Afgørelser, der er indbragt for retten offentliggøres ikke før endelig afgørelse fra retten foreligger.

Klik på virksomhedsnavnet og læs afgørelsen.

Virksomhedsnavn

CVR-nummer 

Offentliggørelsesdato 

Dansk Tag & Facade Teknik ved Lars Carstensen (ophørt)

29890048

2. december 2020

DP Maler og Tømrer

34306028

4. december 2020

MF Multiservice ved Martin Frimann

40542701

12. januar 2021

Øens Beton og Kloak ved Jan Hansen

27896499

15. februar 2021

Tømrer- og snedkerfirmaet K. Israel Andersen

50147568

15. februar 2021

Soobers ApS - CAHBA.dk

40646272‚Äč

19. februar 2021

Palle W Hansen A/S

15213485

19. februar 2021

Byg-Grønt ApS

34624046

23. februar 2021

Tømrermester Andreas Maegaard (ophørt)

37901148

4. juni 2021

HJL Byg ApS

33157681

7. juni 2021

Quick Entreprise (ophørt)

38840223

7. juni 2021

Tømrermester Kasper Petersen

40950273

7. juni 2021

Bygx Gruppen ApS

38459708

23. juni 2021

Byens Tagrens

35132147

23. juni 2021

Quick Enterprise ved Adrian-Aurelian Coditä

38840223

2. juli 2021

HJL Byg ApS

33157681

29. juli 2021

Tømrer- og snedkerfirmaet K. Israel Andersen

50147568

29. juli 2021

Moderne Træ - Byggeri- og Landskabspleje (ophørt)

28266588

29. juli 2021

Roskilde Kloak Renovering ApS

37619477

29. juli 2021

ACONCEPT ApS

36197579

10. august 2021

Bæredygtigt Byggeri (ophørt)

22015931

10. august 2021

Prisgaranti.Nu ved Ahmed Abdulhamid Abdul-Malik (ophørt)

25924290

20. august 2021

Erichsen Entreprise ApS

38688782

30. august 2021

Viby Gulvteknik (ophørt)

41424389

17. september 2021

Abildskov Tømrermester (ophørt)

29747997

17. september 2021

Tømrerfirmaet Thomas Andersen

20139773

19. oktober 2021

Vildbjerg Mini maskiner & anlægsfirma

37136980

19.oktober 2021

Anlægsgartner og Brolægger (ophørt)

25650352

19. oktober 2021

Din nordjyske Håndværker (ophørt)

28927797

2. november 2021

Qurt Design og Montage

88309952

2. november 2021

Eklander Byg

35905987

2. november 2021

Nordstorm DK ApS

40296476

24. november 2021

Lars Højris Tømrerfirma

30339568

24. november 2021