Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad gør du, når forbrugeren klager?

Når sekretariatet modtager en klagesag, vil du inden for 8-14 dage blive orienteret om, at sekretariatet har modtaget en klage over din virksomhed.

 

Sekretariatet tager kopi af de papirer forbrugeren har fremsendt og sender dem til dig sammen med et svarskema.

Uanset om din virksomhed er medlem af Dansk Byggeri eller ej, er det vigtigt at reagere på sekretariatets henvendelse ved at udfylde svarskemaet omhyggeligt og inden for fristen på 14 dage.

Byggeriets Ankenævn kan kun behandle klagen, hvis forbrugeren først har reklameret til din virksomhed (kaldet den indklagede virksomhed) og virksomheden har afvist klagen.

Hvis du er enig i, at der er fejl eller problemer ved arbejdet, er det en god idé, at skrive det i svarskemaet og at skrive, hvornår manglerne vil blive udbedret. Sekretariatet vil så orientere forbrugeren om, at du har oplyst at være villig til at udbedre manglerne, og derefter udsætte sagen. Forbrugeren vil ved samme lejlighed blive bedt om at orientere sekretariatet, når manglerne er udbedret.

Mener du, at det tilbageholdte beløb langt overstiger omkostningerne til udbedring af manglerne, bør du orientere sekretariatet om det. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at forbrugeren skal stille sikkerhed for det omtvistede beløb, inden der kan afholdes skønsforretning - se vedtægternes § 18, stk.  4. Nævnet kan dog kun tage stilling til, om der skal stilles sikkerhed for beløbet, hvis du (virksomheden) skriftligt anmoder om det.


For medlemmer af Dansk Byggeri
Som medlem af Dansk Byggeri har du forpligtet dig til at levere godt og veludført håndværk samt at opretholde et godt forretningsmæssigt omdømme.

Du er desuden forpligtet til at efterleve en kendelse afsagt af Byggeriets Ankenævn jf. vedtægter for Byg Garanti med mindre du, inden 30 dage efter afgørelsen er forkyndt for din virksomhed, har anlagt sag ved retten om de af ankenævnssagen omhandlede spørgsmål.

Din virksomhed kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet. Genoptagelse af en sag kræver, at ”særlige grunde” taler for det.

Hvis din virksomhed ikke giver Byggeriets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan forbrugeren gå til BYG GARANTI eller nævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at forbrugeren kan gå direkte i fogedretten med kendelsen og søge dækning for sit økonomiske krav, som fremgår af kendelsen.


For virksomheder der ikke er medlem af Dansk Byggeri
Er du ikke medlem af Dansk Byggeri, er du ikke forpligtet til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn.

Klager en forbruger over arbejde, som du har udført, kan det dog være en fordel at få sagen løst gennem Byggeriets Ankenævn.

For det første tager det i gennemsnit kun 6 måneder at få en sag behandlet, hvilket er en væsentlig hurtigere sagsbehandling end ved domstolene eller Voldgiftsretten.

For det andet er sagsomkostningerne til en ankenævnssag væsentlig lavere end omkostningerne til rets- eller voldgiftssag.

Ønsker du at deltage i en klagesag, skal du ved din underskrift på svarskemaets forside forpligte dig til at deltage i sagen samt til at efterleve nævnets omkostningsafgørelse.

Ved din underskrift forpligter du dig ikke til at efterleve kendelsen, og er du ikke enig i en kendelse afsagt af ankenævnet, vil du altid have mulighed for at få sagen prøvet ved domstolene.

Hvis din virksomhed ikke ønsker at være bundet af en kendelse, hvor forbrugeren har fået helt eller delvist medhold, skal din virksomhed senest 30 dage efter kendelsen er forkyndt, give Byggeriets Ankenævn skriftlig besked herom. I så fald kan begge parter føre sagen ved de almindelige domstole.

Din virksomhed kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet. Genoptagelse af en sag kræver, at ”særlige grunde” taler for det.

Hvis din virksomhed ikke giver Byggeriets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at forbrugeren kan gå direkte i fogedretten med kendelsen og søge dækning for sit økonomiske krav, som fremgår af kendelsen.

Se de gældende vedtægter her

Spørgsmål til klager

Telefontid mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Tlf. 72 16 02 00
info@byggerietsankenaevn.dk

Byg Garanti