Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal følgende oplyses:

Som led i at Byggeriets Ankenævn skal træffe afgørelse i en forbrugerklagesag, behandles en række oplysninger om personer i virksomheden. Det kan være om virksomhedens indehaver, tegningsberettigede underskriver, retmæssig ejer, direktør, medarbejder mv.

Byggeriets Ankenævn skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger om behandlingen personoplysninger. 

 

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger:

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106

1358 København K

Tlf.: 7216 0200 (ml. 10 – 12 på hverdage)

Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

 

Formålet med behandlingen af oplysningerne:

Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at behandle klagesager over håndværksmæssigt arbejde rejst af private forbrugere.

Oplysningerne Byggeriets Ankenævn behandler, er:

  • For- og efternavn
  • Mobil- og/eller fastnetnummer
  • E-mailadresse

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed behandles derudover oplysning om:

  • Adresse
  • CVR-nr.
  • Eventuelt medlemskab af Dansk Byggeri

Oplysningerne bruges til identifikation af og kontakt til virksomheden forbrugeren har klaget over. 

 

Behandlingsgrundlaget:

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er nødvendig for, at Byggeriets Ankenævn kan opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler Byggeriets Ankenævn. Ankenævnet er forpligtet til at behandle forbrugerklager i henhold til forbrugerklagelovens kapitel 6 som et godkendt privat tvistløsningsorgan. Ankenævnet kan derfor behandle oplysningerne i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c.

Ankenævnet kan endvidere behandle oplysningerne i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra e, idet Ankenævnet anses for at have fået pålagt myndighedsudøvelse som godkendt privat tvistløsningsorgan, jf. forbrugerklagelovens kapitel 6. 

 

Særligt om videregivelse og overførsel

Ankenævnet har videregivet alle oplysninger til: 

  • Forbrugeren, der har klaget
  • Skønsmanden, som skal vurdere klagen
  • Nævnsmedlemmerne, som skal afgøre klagen 


Ankenævnet vil derudover videregive oplysninger om dig, i det omfang Ankenævnet er forpligtet til det, og i det omfang det er nødvendigt for at forfølge formålene, der er beskrevet ovenfor. Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder eller i forbindelse med eksempelvis revision eller lignende.

Endvidere kan der ske videregivelse af oplysninger fra Byggeriets Ankenævn til Byg Garanti, GulvBranchen, Danske Kloakmestre eller Køkken Anke Foreningen. Videregivelsen sker desuden kun, hvis forbrugeren giver sit samtykker til, at sagen videregives til Byg Garanti, GulvBranchen, Danske Kloakmestre eller Køkken Ankeforeningen.

Behandlingsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra e. 

 

Overførsel til tredjelande

Ankenævnet videregiver ingen oplysninger til tredjelande

 

Ved indsamling hos 3. mand:

Til brug for behandlingen af klagesagen indsamler og behandler Byggeriets Ankenævn almindelige personoplysninger om dig hos de involverede parter.

 

Opbevaringsperioden

Ankenævnet gemmer sagens oplysninger elektronisk i 10 år efter sagens afslutning. Herefter slettes oplysningerne, medmindre Byggeriets Ankenævn i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig.

 

Den registreredes rettigheder

Personer, som vi behandler oplysninger om, har efter databeskyttelsesfor­ordningen forskellige rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om den pågældende. Registrerede har ret til at få oplysning om formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere, tidsrummet og kilden til personoplysninger, hvilket er oplyst ovenfor.

Anmodninger om indsigt, der er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan afvises.

 

Ret til berigtigelse (rettelse). Registrerede har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. 

 

Ret til sletning. I særlige tilfælde har en registreret ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. 

 

Ret til dataportabilitet. Klageren har ret til at modtage sine personoplysninger i et almindeligt anvendt elektronisk format.

 

Ret til begrænsning af behandling. Registrerede har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af egne personoplysninger begrænset, så oplysningerne fremover kun må behandles – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.   

 

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod Byggeriets Ankenævns behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).

Det vil betyde, at Byggeriets Ankenævn som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Byggeriets Ankenævn påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk