Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad koster det at klage?

Klagegebyret tilbagebetales hvis klagen ikke kan behandles af nævnet eller hvis du ikke bliver pålagt sagsomkostninger.

Klagegebyr
Når du fremsender klageskemaet til sekretariatet skal du betale 300 kr. til Jyske Bank konto: 5032 102871-9, se vedtægternes § 18, stk. 1.

Sagsomkostninger
Bliver det nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere det udførte arbejde, vil nævnet ved sagens afslutning tage stilling til, om du eller håndværkeren skal betale omkostningerne til syns- og skønsmanden.

Udgangspunktet for fordelingen af sagsomkostningerne er, at forbrugeren skal betale, hvis nævnet ikke giver forbrugeren medhold i klagesagen. Du kan maksimalt blive pålagt at betale 3.000,00 kr. i sagsomkostninger, se vedtægternes § 18, stk. 3.

Vær opmærksom på
En sagkyndig erklæring afgives efter en besigtigelse af arbejdet ved en af ankenævnet udpeget skønsmand (syn og skøn). Et syn og skøn kan omfatte særlige tekniske undersøgelser og mindre destruktive indgreb. Udgiften til en særlig teknisk undersøgelse og et mindre destruktivt indgreb må ikke overstige 6.000 kr. inkl. moms. En forbruger kan dog, jf. § 18, stk. 3, ikke pålægges mere end 3.000,00 kr. inkl. moms for en almindelig sagkyndig erklæring.

Kræver en sags afklaring tekniske undersøgelser eller destruktive indgreb, der vil medføre udgifter på over 6.000 kr. inkl. moms, kan Ankenævnet beslutte, at disse undersøgelser og indgreb skal foretages, såfremt forbrugeren skriftligt tilkendegiver at være blevet gjort opmærksom på og accepterer, at forbrugeren skal betale udgifterne til undersøgelsen og det destruktive indgreb og til udbedring af eventuel skade efter destruktivt indgreb, hvis forbrugeren ikke får medhold i den del af klagen, som undersøgelsen eller det destruktive indgreb angår. De omkostninger, som i disse tilfælde kan pålægges en forbruger, er således ikke begrænset til 3.000 kr. inkl. moms, jf. § 18, stk. 3, 2. pkt.

Se de gældende vedtægter her

Vejledning til klageskema

Læs mere om sagsomkostninger ved Byggeriets Ankenævn

Hent vejledningen

Vedtægter

De gældende vedtægter for Byggeriets Ankenævn er trådt i kraft 1. februar 2019.
Alle henvisninger på hjemmesiden henfører til de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter

Vedtægter gældende før 1. februar 2019

Tidligere vedtægter

Syn og skøn

Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i forbindelse med afholdelse af syns- og skønsforretning i Byggeriets Ankenævn.

Syn og skøn - trin for trin