Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal følgende oplyses:

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger:

 

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106

1358 København K

Tlf.: 7216 0200 (ml. 10 – 12 på hverdage)

Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

 

Formålet med behandlingen af oplysningerne:

Formålet med indsamlingen af personlige oplysninger er at behandle klagesager over håndværksmæssigt arbejde indgivet af private forbrugere. 

De oplysninger, ankenævnet har brug for, er: 

 • For- og efternavn

 • Bopælsadresse

 • Mobil- og/eller fastnetnummer

 • Mailadresse

 • Adresse hvor arbejdet er udført

 • Registrerings- og bankkontonummer 

Oplysningerne bruges til kontakt og fastlæggelse af, hvor arbejdet kan besigtiges. Registrerings- og bankkontonummer bruges til returnering af klagegebyr.

 

Behandlingsgrundlaget:

Ved oprettelse af en klage til Byggeriets Ankenævn giver private forbrugere samtykke til, at personlige oplysninger må modtages og behandles af ankenævnet.

 

Kategorierne af modtagere

Ankenævnet videregiver alle oplysninger til: 

 • Den virksomhed, der klager over

 • Den skønsmand, som skal vurdere klagen

 • De nævnsmedlemmer, som skal afgøre klagen 

Overførsler til tredjelande

Ankenævnet videregiver ingen oplysninger til tredjelande.

 

Ved indsamling hos 3. mand:

Til brug behandlingen af din klagesag indsamler og behandler Byggeriets Ankenævn almindelige personoplysninger om dig hos de involverede parter

 

Opbevaringsperioden

Ankenævnet gemmer sagens oplysninger elektronisk i 10 år efter sagens afslutning. Herefter slettes oplysningerne, medmindre Byggeriets Ankenævn i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig.

 

Den registreredes rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver den registrerede en række rettigheder, herunder:

 • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede,

 • ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede, og

 • ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

 

Konsekvenser af ikke at afgive oplysninger

Samtykket er nødvendigt for sagens behandling. Modtages samtykke ikke ved sagens indgivelse, vil sagen blive lukket.

 

Retten til at tilbagekalde et samtykke

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Tilbagetrækning kan ske ved mail til info@byggerietsankenaevn.dk eller brev til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

 

Trækkes samtykket tilbage, kan behandlingen af klagen ikke fortsætte, og sagen vil blive lukket. Hvis der har været afholdt syn og skøn, inden samtykket tilbagetrækkes, vil sagen blive forelagt nævnet på førstkommende møde med henblik på en fordeling af sagens omkostninger, jf. Vedtægter for Byggeriets Ankenævn § 18, stk. 3.

 

Retten til at klage til Datatilsynet

Du kan klage til: 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf.: 33193200

Mail: dt@datatilsynet.dk

hvis du mener, at Byggeriets Ankenævn ikke har overholdt databeskyttelseslovgivningen.